Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
22-8-2017 - İran menşeli İthalatta İmza ve Mühür Tasdiki Aranmasına İlişkin Not

SAYIN ÜYEM?Z

             

?lgi: TOBB’nin 18.08.2017 tarihli ve 0412/12981 say?l? yaz?s?

?lgi kay?tl? yaz?da, ?ran men?eli ürünlerin ithalat?nda 21 A?ustos 2017 tarihinden itibaren ithalata konu belgelerin ilgili konsolosluklar?m?z taraf?ndan onaylanm?? olma zorunlulu?u getirilece?ine ili?kin Ekonomi Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanan bilgi notu iletilmektedir.

Söz konusu bilgi notu ekte taraf?n?za sunulmaktad?r.

 ?ran Men?eli ?thalatta ?mza ve Mühür Tasdiki Aranmas?na ?li?kin Not

2016 y?l?ndan ba?layarak ülkemizden ?ran ?slam Cumhuriyeti\'ne yap?lan ihracatta, d?? ticarete konu olan baz? belgelerin ?ran\'?n diplomatik temsilciliklerince onaylanmas? ?art? getirildi?i bilinmektedir. Bu ?art?n ihracatç?lar?m?za zaman kaybettiren bürokratik engellere ve ço?u durumlarda yüksek maliyetlere neden oldu?u da kamuoyunca bilinen hususlar aras?ndad?r.

Bu çerçevede, ?ran men?eli e?ya ithalat?nda istisna olmaks?z?n imza ve mühür tasdiki aranmas?na yönelik uygulama, 21 A?ustos 2017 tarihinden ?tibaren ba?lat?larak, bu tarihten önce (bu tarih dahil) yüklenmi? veya sevk i?lemleri ba?lat?lm?? e?yan?n ithalat?nda, bu durumu tevsik eden yükleme belgelerinin (kon?imento, CMR, vs. ) ibraz? halinde 21 A?ustos 2017 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imza ve mühür tasdiki aranmayacak, 21 Eylül 2017 tarihinden ba?layarak tüm ürünler için imza ve mühür tasdiki aranacakt?r.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
120
     Bu hafta
7983
     Bu Ay
27537
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara