Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
18-8-2017 - Saha Yönetim ve İşletme Sertifikası Hk.

SAYIN ÜYEM?Z

             

?lgi: TOBB’nin 11.08.2017 tarihli ve 0433/12585 say?l? yaz?s?

?lgide kay?tl? yaz?da, maden at?klar?n?n yönetimine ili?kin usul ve esaslar?n belirlendi?i "Maden At?klar? Yönetmeli?i"nin 15.07.2015 tarih ve 29417 say?l? Resmi Gazete\'de yay?mland??? ve 15.07.2017 tarihinde yürürlü?e girdi?i, bu tarih itibariyle maden at?klar?n?n bertaraf? ile ilgili i? ve i?lemlerin söz konusu Yönetmelik hükümleri do?rultusunda gerçekle?tirilece?i hat?rlat?lmaktad?r.

Bu kapsamda ayn? ilgi yaz?da, 26.03.2010 tarih ve 27533 say?l? Resmi Gazete\'de yay?mlanarak yürürlü?e giren "At?klar?n Düzenli Depolanmas?na Dair Yönetmelik" hükümleri do?rultusunda söz konusu Bakanl?k taraf?ndan düzenlenen "Düzenli Depolama Tesisi Saha Yönetimi ve ??letme E?itimi"ne maden i?letmelerinde görev yapan personelin kat?lma zorunlulu?unun bulunmad??? ifade edilmektedir. Maden at?klar?n?n bertaraf edildi?i tesisler ile ilgili e?itimlerin yine söz konusu Bakanl?k taraf?ndan "Maden At?klar? Yönetmeli?i" kapsam?nda ayr?ca düzenlenece?i belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
153
     Bu hafta
8016
     Bu Ay
27570
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara