Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
18-8-2017 - ABD´nin İran´a yönelik yeni yaptırımları hk.

SAYIN ÜYEM?Z

             

?lgi: TOBB’nin 10.08.2017 tarihli ve 0431/12546 say?l? yaz?s?

?lgide kay?tl? yaz?da, ?ran\'?n "Simorgh" adl? ta??y?c? füzeyi uzaya f?rlatmas?n?n ard?ndan ABD Hazine Bakanl??? taraf?ndan 28 Temmuz 2017 tarihinde yap?lan, halen Birle?mi? Milletler ve Avrupa Birli?i\'nin  yapt?r?m listesinde bulunan "Shahid Hemmat lndustrial  Group (SHIG)"a ba?l? ?ran\'da yerle?ik alt? (6) firmaya yapt?r?m uygulanmas?n?n kararla?t?r?ld???na yönelik aç?klama Va?ington Büyükelçili?imizden D??i?leri Bakanl???m?za iletilmi? olup, Bakanl???m?z taraf?ndan TOBB\'a iletilmi?tir. Söz konusu alt? (6) firman?n bilgileri ekte  bilgilerinize sunulmaktad?r.

?lgi yaz?da, BM Güvenlik Konseyi\'nin ?ran\'a yönelik yapt?r?m kararlar?n?n  ülkemiz  bak?m?ndan hukuki ba?lay?c? nitelikte oldu?u, ilgili kurum ve kurulu?lar?m?z taraf?ndan uygulanmas?n?n zorunlu oldu?u belirtilmektedir. ABD ve AB\'nin kabul ettikleri tek tarafl? yapt?r?m karar ve uygulamalar?n?n Türkiye aç?s?ndan hukuki ba?lay?c?l???n?n bulunmamakta oldu?u, ancak ABD yapt?r?mlar?n?n s?n?r a?an etkiye sahip olmas? nedeniyle, yapt?r?m alt?na al?nacak ki?i ve  kurulu?larla  i? akdine  girecek firma ve kurulu?lar?m?z?n da dolayl? olarak yapt?r?mdan etkilenme olas?l??? çerçevesinde al?nan yapt?r?mlar hakk?nda bilgilendirmede  bulunulmas?nda yarar görüldü?ü belirtilmi?tir.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
154
     Bu hafta
8017
     Bu Ay
27571
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara