Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
18-8-2017 - İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına İlişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması Hakkında

SAYIN ÜYEM?Z

             

?lgi: TOBB’nin 08.08.2017 tarihli ve 0411/12434 say?l? yaz?s?

?lgide kay?tl? yaz?da, Va?ington Büyükelçimizin yaz?s?na atfen, ABD D??i?leri Bakanl???\'n?n, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD\'nin ?ran\'a uygulad??? nükleer yapt?r?mlar?n Kapsaml? Ortak Eylem Plan? kapsam?nda kald?r?lmas? için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzatt??? (2015 tarihli "Iran Nuclear Agreement Review" ba?l?kl? yasa uyar?nca muafiyetlerin 90 gün arayla uzat?lmas? gerekmektedir) kaydedilmekte, 18 Temmuz\'da ise D??i?leri ve Hazine Bakanl?klar? taraf?ndan ?ran\' a yönelik  yeni  yapt?r?mlar?n  aç?kland???  bildirilmektedir. Söz konusu aç?klamalar?n metinleri ekte taraf?n?za sunulmu?tur.

Yaz?da devamla, Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ?ran\'a yönelik yapt?r?m kararlar? ülkemiz bak?m?ndan hukuki ba?lay?c? nitelikte olup, ilgili kurum ve kurulu?lar?m?z taraf?ndan uygulanmas? zorunlu oldu?u hat?rlat?lmakla birlikte, ABD ve AB\'nin kabul ettikleri tek tarafl? yapt?r?m karar ve uygulamalar?n Türkiye aç?s?ndan hukuki ba?lay?c?l??? bulunmad???, ancak ABD yapt?r?mlar?n?n s?n?r a?an etkiye sahip olmas? nedeniyle,  yapt?r?m alt?na al?nacak ki?i ve kurulu?larla i? akdine girecek firma ve kurulu?lar?m?z?n dolayl? olarak  yapt?r?mlardan etkilenme olas?l??? bulundu?u bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
157
     Bu hafta
8020
     Bu Ay
27574
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara