Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
14-8-2017 - Ta??t Uygunluk Belgesi

SAYIN ÜYEM?Z

             

?lgi: TOBB’nin 03.08.2017 tarihli ve 0441/12257 say?l? yaz?s?

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl??? Tehlikeli Mal ve  Kombine Ta??mac?l?k Düzenleme Genel Müdürlü?ünden al?nan bir yaz?da; 30.11.2005 tarihli ve 5434 say?l? Kanunla ülkemizin kat?lmas? uygun bulunan "Tehlikeli Mallar?n Karayolu ile Uluslararas? Ta??mac?l???na ?li?kin Avrupa Anla?mas?"n?n 02/07/2010 say?l? Resmi Gazete\'de yay?nlanan, 2010/547 Say?l? Bakanlar Kurulu Karar? ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlü?e girdi?i belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlü?e giren ve 24.10.2013 tarih ve 28801 say?l? Resmi Gazete\'de yay?nlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta??nmas? Hakk?nda Yönetmelik\'\' hükümleri gere?ince tehlikeli madde ta??mac?l???nda kullan?lan, ADR gerekliliklerini kar??lamayan, 2014 ve öncesi model y?l?na sahip araçlar eski araç olarak tan?mlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeli?in Geçici 1 inci maddesine göre a?a??da belirtilen takvim çerçevesinde Ta??t Uygunluk Belgesi alma ?art? getirilmi?tir.

  • 2014 model ta??tlar için 01107/2017 tarihine kadar,
  • 2013 model ta??tlar için 31112/2017 tarihine kadar,
  • 2012 model ta?itlar için 01/07/2018 tarihine kadar,
  • 2009-2011 model ta??tlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
  • 2005-2008 model ta??tlar için 01107/2019 tarihine kadar,
  • 2004 ve öncesi model ta??tlar için 31/1212019 tarihine kadar.

Yine  ayn?  yaz?n?n  devam?nda  2014  ve  öncesi  model  araçlar?n  sisteme  dahil  edilebilmeleri amac?yla  asgari  teknik  kriterlerin  belirlendi?i  "Tehlikeli  Madde  Ta??yan  Eski  Araç  ve  Üst Yap?lar?n  Muayene  ve  Belgelendirmeleri  Hakk?nda  Yönerge"nin  30.12.2016  tarihli ve  98853 say?l?  Bakan  Olur\'u  ile  yay?mland???  belirtilmektedir.  Ayr?ca,  bugüne  kadar  yap?lan  muhtelif çal??ma ve duyurulara ra?men tehlikeli madde ta??mac?l?k  faaliyetinde bulunan ve Durum Tespit Belgesi alm?? olan 2014 model y?l?na sahip çok az arac?n Ta??t Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili Bakanl?k taraf?ndan yetkilendirilen TSE\'ye   ba?vuruda   bulundu?unun  tespit   edildi?i vurgulanmaktad?r.

Bu itibarla, ülkemizde tehlikeli madde ta??mac?l?k faaliyetinin etkilenmeden devam?n? temin etmek, hizmet alanlar aç?s?ndan olu?abilecek ma?duriyetlerin önüne geçebilmek amac?yla; 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 model y?l?na sahip tehlikeli madde ta??mac?l?k faaliyetinde kullan?lan araçlar?n cezai müeyyide uygulanmamas?na son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur\'u gere?ince a?a??da belirtilen ?artlarda izin verilecektir:

-       isim ve adresleri www.tse.org.tr internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanl?k taraf?ndan yetki verilmi? olan muayene merkezleri ile TSE\'den verilen Üretici Yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örne?i ekte yer alan randevu ka??d? ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu ka??d?nda belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut  faaliyetini  sürdürebilecek  ve rafinerilerden dolum yapabilecektir.

-         Yukar?da belirtilen uygulama, 1 Ekim2017 tarihinden önce ba?vuruda bulunarak muayene randevusu ald?klar?n?, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri taraf?ndan verilecek randevu ka??d? ile belgeleyen araçlar için geçerlidir. Randevu ka??d? almak için yap?lacak ba?vurularda; arac?n Durum Tespit Belgesi ve Araç Ruhsat fotokopileri ile Muayene Merkezine gidilecektir.

-         1 Ekim  2017 tarihine kadar randevu almayan Ta??t Uygunluk Belgesi olmayan randevu ka??d? da almam?? ta??tlara yap?lacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezalar? tatbik edilecektir.

-         Söz konusu uygulamadan faydalanmak için muayene randevusu alma süresi 1 Ekim 2017\'de son bulacakt?r. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu  al?nan araçlar?n faaliyetine ve rafinerilerden  dolum yapmas?na izin verilmeyecektir. Aksi takdirde yap?lan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezas? tatbik edilecektir.

-         Yol kenar? denetimlerinde,1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene ba?vurusunda bulunuldu?u randevu ka??d? ile belgelenmi? olan 2014 model araçlar iç Yönetmelikte belirtilen Ta??t Uygunluk belgesiyle ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacakt?r.

-         Muayene merkezleri taraf?ndan  verilecek  randevu  ka??d?nda  belirtilen  muayene  tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacakt?r.

-         Muayene merkezleri taraf?ndan verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli Muayene Merkezlerindeki y???lmalar, TSE taraf?ndan di?er Muayene Merkezlerine da??t?m yap?lmak suretiyle önlenecektir.

 

Yukar?da belirtilen ?artlar d???nda tehlikeli madde ta??mac?l??? faaliyetinde kullan?lan ve Ta??t Uygunluk belgesi alma zorunlulu?u olan 2014 model y?l?na sahip araçlar?n, mevcut faaliyetlerine ve rafinerilerden dolum yapmas?na hiçbir ?ekilde izin verilmeyecek ve bu araçlar ile yap?lacak ta??malara taraf olanlara ilgili Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanacakt?r.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
161
     Bu hafta
8024
     Bu Ay
27578
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara