Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
14-8-2017 - ?hracatta Kullan?lan Ah?ap Ambalaj Malzemeleri

SAYIN ÜYEM?Z

?lgi: TOBB’nin 03.08.2017 tarihli ve 0412/12210 say?l? yaz?s?

?lgi kay?tl? yaz?da, ihraç ürünlerin ambalajlanmas?nda kullan?lan ah?ap malzemelerin uluslararas? mevzuata uygun olmamas? nedeniyle 2017 y?l? Haziran ay?nda 17 adet bildirim al?nd???, bu bildirimlerin büyük bir k?sm?n?n bitkisel veya hayvansal ürünler d???ndaki ürünlerin ihracat?nda kullan?lan ah?ap ambalaj malzemeleri için oldu?u ifade edilmektedir.

Yaz?da, ihracatta kullan?lan ah?ap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 say?l? Resmi Gazete’de yay?mlanan “Ah?ap Ambalaj Malzemelerinin Is?l ??leme Tabi Tutulmas? ve ??aretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre i?leme tabi tutulmu? ve uluslararas? mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) i?aretlenmi? olmas? gerekti?i belirtilmektedir.

Yaz?da devamla, Avrupa Birli?i (AB) ve di?er ülkelerden al?nan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden di?er ülkeler taraf?ndan da görülebildi?i, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imaj?n?n zedelendi?i vurgulanmaktad?r.

AB üyesi veya di?er ülkeler taraf?ndan ülkemiz men?eli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullan?lan ah?ap ambalaj malzemelerinin uluslararas? mevzuata uygun olmas? azami itina gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar?z.

Sayg?lar?m?zla,

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
156
     Bu hafta
8019
     Bu Ay
27573
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara